Menu Close

Filipino

Narito na ang gabi, at ngayon magsisimula na ang aking pagmamasid
Hindi ito matatapos hanggang kamatayan
Hindi ako mag-aasawa, magkakalupa, magkaka-anak
Hindi ako maghahari o magtatagumpay ng dakilang kaluwalhatian
Mabubuhay at mamamatay ako sa aking himpilan
Ako ang espada sa kadiliman, tagamasid sa pader
Ako ang kalasag na nagtatanggol sa sangkatauhan
Isinusumpa ko ang aking buhay at karangalan sa mga Tagapamasid ng Gabi,
sa gabing ito at sa lahat pang darating.