Hebrew

הלילה יורד, וכעת השמירה שלי מתחילה.
היא לא תסתיים עד מותי.
לא אשא אישה, לא אחזיק קרקעות, לא אהיה אב לילדים.
לא אשים כתרים ולא אזכה בתהילה.
אחיה ואמות במוצב שלי.
אני החרב בחשיכה. אני השומר על החומות.
אני המגן שמגן על ממלכות האדם.
אני נודר את חיי ואת כבודי למשמר הלילה, ללילה הזה ולכל הלילות שיבואו.

Come live on the silly side of life