Antwerp dialect of Dutch

De doenkerte koemt baa-ien
En na begingt maane wachttoer.
Diê zal ni gedoan zen veur as ‘k crepeir
‘K zal giên waaf emme, giêne grongd en giên klaan manne.
‘K zal giên kroewn draoge en ni veur de gloore goan
Ik zàl leive en staarve oep maane post.
Ik ben et zweird in den doenkere
Ik stoan oep vinkeslag oep de muure
Ik zen et schild datte raake van de mengse in d ‘oeg haat
Ik zweir traaw oep maen leive en maen iêr on de Nàchtwàcht
Veur deize nacht en àlle nachte da nog koeême .

Come live on the silly side of life